logotyp

Zápis na nový školní rok

PRVNÍ SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ 18.6. OD 16 HODIN NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ (v případě nepříznivého počasí ve třídě ježků). ÚČAST NUTNÁ. 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Termíny pro odevzdání v 1. kole jsou 15. - 17.5.2024

Termíny pro odevzdání ve 2. kole jsou 24.- 26.5.2024


Prosím rodiče, kteří dávali žádosti do více škol, aby zápisové lístky odevzdaly (osobně, emailem), co nejdříve. Urychlíte tak uvolnění dalších míst pro čekající zákonné zástupce. Děkuji.

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SI VYZVEDNĚTE OSOBNĚ 5.6.2024 OD 8:00 DO 16:00 HODIN V KANCELÁŘI ŘEDITELKY ŠKOLY .

Zápis do MŠ 2024/2025

Vážení rodiče,

předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (dál jen „PPV“), není-li dále stanoveno jinak.

K předškolnímu vzdělávání (dál jen „PŠV“) se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dále děti, které dosáhnou 31. 8. 2024 čtyř let věku a mají prokazatelně trvalý pobyt v území městské části Praha 10 a děti, dosáhnou 31. 8. 2024 tří let věku a mají prokazatelně trvalý pobyt v území městské části Praha 10

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, pokud je to možné z provozních důvodů.

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“), mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Ale pozor však - v případě, že  by ve výše uvedené věci (PŠV) by vznikl  vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana tj. škola  nebude dle ust. § 32 NOZ  přihlížet  k projevu vůle žádného  z nich.

Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče  - do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a odkáže rodiče v souladu s ust. §  877 NOZ na soud, tak jak předem uvedeno.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale je oznámeno novým způsobem

-          zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole na vchodové dveře do mateřské školy

-          a na webových stránkách školy: www.msvestinu.cz

-          nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) osobně vydá ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 14. 5. 2024, následné vydávání oproti podpisu a vyplnění zápisového lístku 15. – 17. 5.2024;

zveřejnění kladných rozhodnutí II. 23. 5. 2024, následné vydávání oproti podpisu a vyplnění zápisového lístku 24. – 26. 5.2024;

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo, které pečlivě uchovejte po celý průběh přijímacího řízení.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Zákonní zástupci do pěti dnů od vydání rozhodnutí potvrdí naší škole, že dítě nastoupí do MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání v písemné podobě si vyzvednete osobně.

Praha 27. 4. 2024

Bc. Marie Pavlíková

ředitelka školy

 

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Ve Stínu

Bc. Marie Pavlíková
Mateřská škola, Praha 10,
Ve Stínu 2103/10,
příspěvková organizace

Ve Stínu 2103/10
Praha - Strašnice
100 00
Datová schránka: 6fhkxmw
Telefon 1: +420 274 770 140
SMS omluvenky: 724 586 840
IČO: 70924341
E-mail: reditelka@msvestinu.cz
hospodarka@msvestinu.cz
číslo účtu: 29 22 64 349/0800

Aktuality

VYŠETŘENÍ ZRAKU

V pondělí 10.6. dopoledne nabízíme vyšetření zraku dětí společností "Prima Vizus, o.p.s.".  Bližší informace obdrželi děti v letáčku. Zájemci se mohou...

PRVNÍ SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ 18.6. OD 16 HODIN NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ (v případě nepříznivého počasí ve...

ČERVEN - MĚSÍC DĚTÍ

clanek
Pomalu, ale jistě, se blíží konec dalšího školního roku. V měsíci červnu se chystáme oslavit s dětmi jejich svátek a rozloučit se s těmi, kteří půjdou...

Školní rok 2023/2024

OD ZÁŘÍ 2024 NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

Od září 2024

Obsazení tříd

Vážení rodiče,v novém školním roce zůstávají třídy smíšené jen rozdělené na mladší a starší. 

Platby školného a stravného - změna

POZOR ZMĚNA!
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Ve Stínu
Domů

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign